Regulamin konkursu „Stwórz swój idealny rower RIDLEY”

 1. Postanowienia ogólne
 2. a) Organizatorem konkursu „„Stwórz swój idealny rower RIDLEY”” (dalej: „konkurs”) jest: 

BIKE MOTO CENTER sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów

NIP: 6793141269

REGON: 366392344

KRS: 0000666827

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000666827

 1. b) Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich (które w dniu wysłania zgłoszenia ukończyły min. 18 lat). Uczestnik konkursu musi być zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, z prawdziwymi danymi osobowymi. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 
 2. c) Czas trwania konkursu został oznaczony na okres od 28.04.2023 r. –  11.05.2023 r.  Wyniki będą podane w ciągu 5 dni od daty zakończenia konkursu na tablicy profilu Ridley Polska na Facebook’u. 
 3. d) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w szczególności pracownicy, biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. e) Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony i administrowany przez Facebooka ani współprowadzony z Facebookiem.

 

 1. Zasady i przebieg konkursu
 2. a) Biorąc udział w konkursie należy skonfigurować wybrany rower marki Ridley za pomocą konfiguratora ze strony: https://ridley.pl/skonfiguruj-swoj-rower/ , wykonać screen skonfigurowanego modelu i umieścić go pod postem konkursowym. 
 3. b) Uczestnik może wstawić jeden screen pod postem konkursowym. Screeny nadesłane w mailu kontaktowym, w wiadomości prywatnej oraz w jakiejkolwiek innej formie nie będą brane pod uwagę. 
 4. c) Zasady udziału w konkursie 
 • Skonfigurowanie  wybranego roweru Ridley przy pomocy konfiguratora ze strony: https://ridley.pl/skonfiguruj-swoj-rower/ , wykonanie screena skonfigurowanego modelu i umieszczenie go pod postem konkursowym. 

 

 1. d) O zwycięstwie decyduje liczba reakcji pod screenem. W sytuacji gdy pod postem konkursowym pojawią się screeny z taką samą iczbą reakcji, wówczas o zwycięstwie decyduje wcześniejsza data publikacji screena. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż 5 dni od daty zakończenia konkursu i zostanie ogłoszone w poście na facebookowym profilu Ridley.pl
 2. Nagrody
 3. a) W konkursie są przewidziane następujące nagrody (dalej: „nagrody”): 

1 MIEJSCE – BON RABATOWY na kwotę 1500zł do wykorzystania na stronie internetowej ridley.pl   

2 MIEJSCE – BON RABATOWY na kwotę 1000zł  do wykorzystania na stronie internetowej ridley.pl   

3 MIEJSCE –  BON RABATOWY na kwotę 500zł do wykorzystania na  stronie internetowej ridley.pl   

 1. b) Nagrody wysyłamy drogą elektroniczną na podany adres e-mail. 
 2. c) Każdemu Zwycięzcy przysługuje prawo do jednej nagrody.
 3. d) Zwycięzca konkursu powinien zgłosić się po nagrodę poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku na konto Ridley Polska w przeciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Po zgłoszeniu się Zwycięzca otrzyma instrukcję, co zrobić, aby zrealizować nagrodę (voucher). Laureat konkursu zobowiązuje się do dostarczenia danych potrzebnych do dostawy produktów nabytych za voucher.
 4. e) Konkurs ma charakter ogólnopolski. Nagrodą jest elektroniczny voucher, produkty nabyte za vouchery nie będą wysyłane za granicę. Voucher jest ważny przez 30 dni od daty zakończenia konkursu.

 

 1. Dane osobowe
 2. a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest: BIKE MOTO CENTER sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 3, 35-105 Rzeszów. 
 3. b) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach:
 • w celu prawidłowej organizacji i przeprowadzenia konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Uczestnika konkursu);
 • w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu Administratora); prawnie uzasadniony interes Administratora polega w tym przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu dochodzenia roszczeń w stosunku do Uczestników, jak również obrony przed roszczeniami, jakie Uczestnik może w skierować w stosunku do Administratora;
 • prowadzenia Fanpage’a pod nazwą Ridley Polska  (dalej „Fanpage”) na portalu społecznościowym Facebook. Działanie Fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka. Serwis Facebook dostarczany jest przez spółkę Meta. Za pomocą fanpage’a dostarczane są: informacje o aktywności Administratora, prowadzone jest promowanie Administratora oraz różnych wydarzeń, niekiedy oferowanie usług zgodne z przedmiotem działalności Administratora, a także budowanie  i utrzymywanie więzi społeczności związanej z Administratorem oraz komunikowanie się za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
 • w celu analitycznym dotyczącym analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f. RODO,
 • jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową podstawą i celem będzie realizacja przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 1. c) W celu przeprowadzenia konkursu Administrator będzie przetwarzać wyłącznie następujące dane Uczestnika:
 • podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko oraz zdjęcia profilowe, czasami także adres e-mail oraz numer telefonu, a także dane znajdujące się w opisie profilu) w zakresie opublikowanym przez Uczestnika na jego własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook wraz z treścią dokonanych wpisów, w szczególności przedmiotem przetwarzania jest treść komentarzy wraz z danymi osobowymi oraz wizualizacja zdjęć zamieszczonych pod postem – zadaniem konkursowym,
 • adres IP i identyfikator przeglądarki Uczestnika,
 • dane opublikowane przez Uczestnika na profilu Facebook,
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod Uczestnika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
 1. e) Poza danymi, o których mowa w lit. c w celu przeprowadzenia konkursu Administrator będzie przetwarzał także następujące dane osobowe Zwycięzcy, które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania nagród oraz w celu realizacji obowiązków podatkowych:
 2. imię;
 3. nazwisko;
 4. adres zamieszkania;
 5. numer telefonu;
 6. adres e – mail;
 7. f) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji konkursu, a po tym czasie przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w tym przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 8. g) Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak również wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych równoznaczne jest z rezygnacją przez Uczestnika z udziału w konkursie, w tym także z utratą prawa do nagrody, o ile zostanie mu przyznana. 
 9. h) Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą podmioty, którym Administrator zobowiązany jest przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe organy podatkowe), podmioty realizujące na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, usługi kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook (Meta) na zasadach dotyczących przetwarzania danych przez Facebook dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 10. i) Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 11. j) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi udział w konkursie.
 12. k) W toku przetwarzania danych osobowych Uczestnika nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 13. l) Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych, z wyłączeniem prezentowania wizerunku Uczestnika uwzględniającego transgraniczny charakter przepływu danych w ramach serwisu Facebook, przy użyciu stosowanych przez Meta klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 14. m) Przystępując do uczestnictwa w konkursie Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie oraz że został poinformowany o tym, że Administratorem danych osobowych jest podmiot wymieniony wyżej w lit. a.
 15. n) Administrator i Meta Platforms, Inc. są wspólnymi administratorami danych Uczestników zgodnie z art. 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage’a.
 16. o) Zakres odpowiedzialności Meta Platforms, Inc. za przetwarzanie danych Uczestników we wskazanych w lit. n celach:
 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony,
 • zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu,
 • zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Uczestników.
 1. p) Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie danych Uczestników, o których mowa w lit. n:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk,
 • zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.
 1. r) Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 2. s) Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Meta Platforms, Inc. są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. a) Publikacja screena konkursowego  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń:
 • opublikowana odpowiedź Uczestnika stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
 • Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do publikowanych treści i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;
 • korzystanie przez Organizatora z opublikowanego screena zgodnie z Regulaminem konkursu nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
 • z chwilą opublikowania screena Uczestnik przenosi na Organizatora w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do przesłanych w ramach zadania konkursowego zdjęć, filmów, haseł, wypowiedzi lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w odpowiedzi, dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach eksploatacji:

– Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci Internet;

– Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;

– Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez inną organizację radiową lub telewizyjną;

– Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci komputerowe);

– Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;

– Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych, przekazach satelitarnych i radiowych;

– Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez Organizatorów formie do celów marketingowych;

– Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych podobnie działających urządzeń;

– Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie, rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich części;

– Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części Utworów poprzez modyfikację ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do wykonywania tłumaczeń i streszczeń;

– Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform sprzętowo – systemowych Organizatora;

– Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich fragmentów z innymi Utworami;

– Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich poszczególnych egzemplarzy;

– Digitalizacja Utworów lub ich części;

– Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;

– Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;

– Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa Utworów lub ich części;

– Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów lub ich części przez podmioty trzecie;

– Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa najmu i dzierżawy;

 • Uczestnik, publikując screen pod postem konkursowym, oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw autorskich osób trzecich za treści zgłoszone do konkursu.
 1. b) Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r. , Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Konkurs prowadzony jest na profilu Ridley Polska  w serwisie Facebook.com
 2. c) Portal Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane treści ani nie pomaga w przeprowadzeniu konkursu. 
 3. d) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu Facebooka oraz fanpage’a Ridley Polska.
 4. e) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści zgłoszonych przez Uczestnika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafiki, teksty, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane, a Organizatorzy konkursu mogą ograniczyć Uczestnikowi umieszczającemu takie treści dostęp do innych konkursów organizowanych przez Organizatorów. 
 5. f) Uczestnicy mają prawo do zgłaszania reklamacji z przebiegu konkursu na adres pocztowy: BIKE MOTO CENTER sp. z.o.o.  Przemysłowa 3 35-105 Rzeszów, lub drogą elektroniczną na e-mail: sklep@ridley.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia konkursu. 
 6. g) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie www.ridley.pl.