Regulamin „Promocja RIDLEY Grifn oraz Fenix Disc”

REGULAMIN PROMOCJI – od 13.10.2023 r. do 12.11.2023 r.

„Promocja RIDLEY Grifn oraz Fenix Disc”

§1
Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Promocji (Sprzedawcą) jest Bike Moto Center sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, NIP: 6793141269, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000666827, (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja „Promocja RIDLEY Grifn oraz Fenix Disc” (dalej także jako: „Akcja promocyjna” lub „Promocja”) polega na przyznawaniu rabatu w wysokości do 15% przy zakupach wybranych modeli rowerów marki Ridley w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.ridley.pl („sklep internetowy”).
 3. Uczestnikiem promocji („klientem”) może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c. korzysta ze sklepu internetowego w celu dokonania w nim zakupów.
 4. Rabat obliczany jest od ceny detalicznej widniejącej w sklepie internetowym. Ponadto, przy cenie detalicznej będzie podana także najniższa cena produktu objętego Promocją w ciągu ostatnich 30 dni.
 5. Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 13 października 2023 r. do dnia 12 listopada 2023 r., przy czym Akcja promocyjna może zakończyć się wcześniej w razie wyczerpania zapasów produktów objętych Promocją.

 

§2
Zasady Promocji

 

 1. Promocją objęte są wybrane modele rowerów marki Ridley, na które klient otrzymuje rabat opisany w poniższy sposób:

– Model Roweru

– Cena przed rabatem

– Cena po rabacie

 1. Lista rowerów biorących udział w Promocji:

– model Grifn GRX600 (https://ridley.pl/produkt/rower-gravel-ridley-grifn-grx600/),

– model Grifn 105 (https://ridley.pl/produkt/rower-szosowy-ridley-grifn-105/),

– model Fenix Disx 105 (https://ridley.pl/produkt/rower-szosowy-ridley-fenix-disc-105/).

 1. Aby wziąć udział w Promocji w sklepie internetowym klient powinien dodać do koszyka przedmiot objęty Promocją oznaczony etykietą „Promocja”, a następnie postępować zgodnie z procedurą zakupową.
 2. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają, ani w żaden sposób nie zawieszają bądź nie ograniczają przysługującego klientowi będącym konsumentem uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, przysługującego na podstawie obowiązujących przepisów prawa i uwzględnionego w Regulaminie sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://ridley.pl/regulamin/

 

§3
Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad zakupionych produktów objętych Promocją lub ich zwrotów rozpatrywane będą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i zobowiązaniami producenta tych produktów – a w przypadku sprzedaży internetowej – także w zgodzie z Regulaminem sklepu internetowego udostępnionego pod adresem: https://ridley.pl/regulamin/
 2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny być zgłaszane, pod adresem e-mail: reklamacje@ridley.pl z tematem wiadomości „Reklamacja – Promocja RIDLEY Grifn oraz Fenix Disc” lub pisemnie na adres Organizatora (ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów), w miarę możliwości z dopiskiem „Promocja RIDLEY Grifn oraz Fenix Disc”.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko klienta, jego adres zamieszkania, adres e-mail, kopię dowodu zakupu lub innego dokumentu potwierdzającego zakup oraz dokładny opis stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji. Zebrane dane będą przez Organizatora wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu – z uwzględnieniem przepisów Regulaminu sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://ridley.pl/regulamin/
 5. Składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w zakresie złożonej reklamacji – listem poleconym lub w formie, w której złożono reklamację, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji do Organizatora.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych klientom na mocy odrębnych przepisów prawa.

 

§4
Dane osobowe

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych klientów będących osobami jest Bike Moto Center sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, tel. 12 350 80 58, NIP: 6793141269, KRS: 0000666827, e-mail: sklep@prorowery.pl (zwana dalej również „Administratorem”).
 2. Wszelką korespondencję w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych należy kierować na adres Administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE”, tj.: Bike Moto Center sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów, telefonicznie na nr tel.: 12 350 80 58 lub drogą mailową na adres e-mail: sklep@prorowery.pl.
 3. Dane osobowe klientów są przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów przeprowadzenia Akcji promocyjnej oraz na potrzeby wykonania zawieranej w związku z tym umowy sprzedaży produktu objętego Promocją (art. 6 ust.1 lit b RODO – w celu wykonania umowy). Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, dane firmowe, nazwa loginu do logowania, dane do przetwarzania reklamacji i realizacji roszczeń wynikających z gwarancji, głos (w przypadku nagrywania rozmów telefonicznych). Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi skorzystanie z Promocji.
 4. Państwa dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. np. w związku z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Na podstawie odrębnie zawartej pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator może powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (np. usługi księgowe).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla celów związanych z przeprowadzeniem Akcji promocyjnej, tj. nie dłużej niż przez podczas trwania Akcji promocyjnej oraz przez okres 30 dni od dnia jej zakończenia.
 8. Klienci mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Dane osobowe klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Klientom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§5
Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Promocji oraz otrzymanie w niej rabatu nie pozbawia klienta praw, które w związku z dokonaniem zakupu przysługują mu z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gwarancji udzielonych przez inne podmioty (np. uprawnień z tytułu rękojmi/niezgodności towaru z umową w przypadku ujawnienia wady zakupionego produktu lub gwarancji udzielonej przez producenta).
 2. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
 3. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.ridley.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.10.2023 r.