Regulamin promocji „Koszulka rowerowa RIDLEY do każdego zakupionego roweru w lipcu”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „Koszulka rowerowa RIDLEY do każdego zakupionego roweru w lipcu” (dalej zwanej „Promocją”), organizowanej przez firmę BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o., Przemysłowa 3, Rzeszów 35-105, NIP: 6793141269, REGON: 366392344. Kapitał zakładowy wynosi: 250 000,00 zł. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000666827.

2. Promocja trwa od dnia 17.07.2023 roku do dnia 31.07.2023 roku (dalej zwana „Okresem Promocji”).

3. Promocja organizowana jest w sklepach dealerskich Ridley oraz na www.ridley.pl. Lista sklepów dealerskich objętych promocją publikowana jest na https://ridley.pl/sklepy-stacjonarne/

4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji, zasady zgłoszenia, przyznawania koszulek rowerowych RIDLEY oraz inne istotne informacje dotyczące Promocji.

 

§2 Zasady zgłoszenia

 

1. Aby wziąć udział w Promocji, Klient musi spełnić poniższe warunki:

a) Zakupić rower u jednego z wybranych dilerów objętych promocją lub na stronie internetowej www.ridley.pl w okresie trwania Promocji.

b) Wysłać e-mail na adres sklep@ridley.pl zawierający:

  • Wybraną koszulkę RIDLEY dostępną w ofercie na stronie www.ridley.pl wraz z podanym rozmiarem,
  • Skan paragonu lub faktury potwierdzającej zakup roweru z datą miesiąca lipiec w okresie obowiązywania promocji.
  • Adres dostawy koszulki rowerowej.

2. E-mail zgłoszeniowy powinien zawierać poprawne i kompleksowe informacje, aby zapewnić prawidłowe przetworzenie zgłoszenia i umożliwić wysłanie koszulki

 

§3 Przyznawanie koszulek rowerowych RIDLEY

 

1. Po spełnieniu warunków określonych w §2, uprawniony Klient otrzyma w ramach promocji bezpłatnie wybraną koszulkę rowerową RIDLEY o wartości pomiędzy 69 a 89 euro z oferty dostępnej na www.ridley.pl . Organizator Promocji informuje, iż wartość koszulki przekracza wysokość zwolnienia podatkowego wynikającą z art. 21 ust. 1 pkt. 68a ustawy o PIT, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2. Koszty wysyłki koszulki ( 20 euro ) pokrywa Organizator Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany modelu lub koloru koszulki RIDLEY w przypadku braku dostępności koszulki wybranej przez Klienta. W takim przypadku Organizator skontaktuje się z Klientem w celu wyboru przez niego nowego modelu koszulki z dostępnej gamy.

 

§4 Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Bikemoto.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem RODO na podstawie jego art. 6b w celu realizacji Promocji i dostawy koszulki oraz na podstawie art. 6 c w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Bikemoto. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom kurierskim realizującym przewóz koszulki do Klienta.

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.ridley.pl i obowiązuje w trakcie trwania Promocji.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z lub w związku z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.