Regulamin „Skarpetki rowerowe oraz komin RIDLEY do każdego zakupionego roweru w okresie trwania promocji”

Regulamin promocji „Skarpetki rowerowe oraz komin RIDLEY do każdego zakupionego roweru w okresie trwania promocji”

 

§1
Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji ” Skarpetki rowerowe oraz komin RIDLEY do każdego zakupionego roweru w okresie trwania promocji ” (dalej zwanej „Promocją”), organizowanej przez firmę BIKE MOTO CENTER Sp. z o.o., Przemysłowa 3, Rzeszów 35-105, NIP: 6793141269, REGON: 366392344. Kapitał zakładowy wynosi: 250 000,00 zł. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000666827.
 2. Promocja trwa od dnia 13.10.2023 roku do dnia 12.11.2023 roku (dalej zwana „Okresem Promocji”).
 3. Promocja organizowana jest w sklepach dealerskich Ridley oraz na www.ridley.pl. Lista sklepów dealerskich objętych promocją publikowana jest na https://ridley.pl/sklepy-stacjonarne/
 4. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Promocji, zasady zgłoszenia, przyznawania skarpetek rowerowych RIDLEY + komin RIDLEY oraz inne istotne informacje dotyczące Promocji.

 

§2
Zasady zgłoszenia

 

 1. Aby wziąć udział w Promocji, Klient musi spełnić poniższe warunki:
 2. a) Zakupić rower u jednego z wybranych dilerów objętych promocją lub na stronie internetowej www.ridley.pl w okresie trwania Promocji.
 3. b) Wysłać e-mail na adres sklep@ridley.pl zawierający:

– Skan paragonu lub faktury potwierdzającej zakup roweru z datą w okresie obowiązywania promocji tj. 13.10.2023 – 12.11.2023.

– Adres dostawy skarpetek rowerowych oraz komina.

 1. E-mail zgłoszeniowy powinien zawierać poprawne i kompleksowe informacje, aby zapewnić prawidłowe przetworzenie zgłoszenia i umożliwić wysłanie produktów promocyjnych (skarpetki oraz komina).

 

§3
Przyznawanie skarpetek rowerowych RIDLEY oraz komina

 

 1. Po spełnieniu warunków określonych w §2, uprawniony Klient otrzyma w ramach promocji bezpłatnie wybraną parę skarpetek rowerowych RIDLEY o wartości 16 euro z oferty dostępnej na www.ridley.pl oraz komin z nadrukiem RIDLEY.
 2. Koszty wysyłki skarpetek oraz komina (19,99 zł)  pokrywa Organizator Promocji.

 

 

§4
Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Bikemoto.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem RODO na podstawie jego art. 6  b w celu realizacji Promocji i dostawy koszulki oraz na podstawie art. 6 c w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bikemoto. Dane osobowe mogą być udostępniane firmom kurierskim realizującym przewóz koszulki do Klienta.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w Promocji.

 

§6
Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie www.ridley.pl i obowiązuje w trakcie trwania Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z lub w związku z Promocją rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.